Algemene verhuurvoorwaarden Defender Experience

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Het gehuurde: de Land Rover Defender kampeerauto, inclusief de accessoires die worden gehuurd als bedoeld in het wegenverkeerswetgeving voorzien van vaste boven-/opbouw kampeerauto;
 • Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 • Verhuurder: Defender Experience die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
 • Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • Schade van de verhuurder: De vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:
  • Beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het gehuurde of van toebehoren (zoals een sleutel, de bediening van de alarminstallatie/ beveiliging en documenten zoals
   kentekenpapieren en grensdocumenten) of van onderdelen van het gehuurde;
  • Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het gehuurde en het derven van huurinkomsten;
  • Met of door het gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het gehuurde jegens derden
   aansprakelijk is;
 • Bovenhoofdse schade: Schade door huurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het gehuurde dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het gehuurde bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;
 • Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het gehuurde;
 • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
 • WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van het gehuurde tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet;
 2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een te huren voertuig. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden;
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van: – het gehuurde – de huurtermijn – de huursom – de wijze van betalen – de mogelijk bijkomende kosten – de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet – de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. De waarborgsom kan alleen via bankoverschrijving worden betaald;
 4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is;
 5. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze al mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze later;
 6. Op hetzelfde moment dat het aanbod wordt gedaan, krijgt huurder ook te horen:
  • Tot welk gewicht het gehuurde mag worden beladen;
  • Welk rijbewijs noodzakelijk is om met het gehuurde te mogen rijden.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan;
 2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of zoals op een andere manier is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

Artikel 4 – Op afstand/buiten verkoopruimte

Sluiten partijen een overeenkomst online of telefonisch, of buiten een verkoopruimte, dan gelden de wettelijke regels over deze transacties. Deze regels staan in boek 6 titel 5 afdeling 2b van het Burgerlijk Wetboek. In deze gevallen gelden deze wettelijke bepalingen in aanvulling van en in afwijking op deze algemene huurvoorwaarden. Volgens deze wettelijke bepalingen heeft de huurder geen recht op herroeping (ontbinding) van de huurovereenkomst.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huursom en eventuele bijkomende kosten zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom en de eventueel bijkomende kosten komen duidelijk op de huurovereenkomst te staan;
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
 3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhooggaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen;
 4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw;
 5. Vaststelling van het aantal met een kampeerauto gereden kilometers gebeurt met de kilometerteller, tenzij deze kapot is. Is de kilometerteller kapot, dan wordt op een andere correcte manier het aantal gereden kilometers vastgesteld;
 6. Tijdens de huurperiode betaalt de huurder de kosten vanwege het gebruik van het gehuurde, zoals tolgeld, Eurovignet en de kosten voor brandstof, het reinigen en het parkeren;
 7. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 6 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. Huurder moet het gehuurde uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het voertuig daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet het gehuurde, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen;
 2. De huurder mag het gehuurde slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen;
 3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend;
 4. Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan de verhuurder terug is gegeven;
 5. Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de volledige daghuurprijs in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat terug komt. Daarnaast kan de verhuurder de daghuurprijs verhogen met €350,- per dag voor elke dag te laat. Ook mag verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft het gehuurde terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht;
 6. Zodra de verhuurder weet dat hij te laat zal komen met het terugbrengen van het gehuurde, moet hij dit meteen melden aan verhuurder.

Artikel 7 – Annulering

 1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
  • Bij annulering tot zes maanden voor ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering op of na de dag van ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Annuleringen buiten kantoortijden worden afgehandeld alsof ze zijn gedaan op de eerstvolgende kalenderdag.
 3. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren.
 4. Verhuurder is gerechtigd om een boeking te allen tijde te annuleren en een overeenkomst te beëindigen als zij door overmacht geen kampeerauto kan meegeven aan een boekende partij/ huurder. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voort zou vloeien door het annuleren.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bij de aanvang van de huur vraagt de verhuurder om betaling van een waarborgsom groot 1.000, – euro. Betaling van deze waarborgsom dient om verzekeringstechnische redenen via de bank te worden gedaan;
 2. De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen 10 werkdagen nadat het gehuurde is ingeleverd. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen;
 3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt binnen twee maanden, maar in geval van schade aan derden binnen zes maanden;
 4. Als een andere persoon schade heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen;
 5. Betaling; de verhuurder vraagt een aanbetaling van 25% van de huursom tot 30 dagen voor ingangsdatum. De slotbetaling, inclusief waarborgsom ter grootte van 1.000, -, dient 14 dagen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst te worden voldaan tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 6. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze
  betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen vijf dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

Artikel 9 – Verplichtingen huurder

 1. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij het gehuurde gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is bijvoorbeeld verboden het gehuurde te gebruiken buiten de openbare weg, offroad en/ of circuit dan wel op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
 2. Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan het gehuurde ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het gehuurde heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
 3. Huurder moet de bagage aan en in het gehuurde zorgvuldig vastmaken.
 4. Huurder moet erop letten dat niet iemand het gehuurde gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking. Dit geldt ook voor iemand die niet bevoegd is om het gehuurde te besturen. Huurder mag het gehuurde verder alleen door iemand laten besturen, als deze als bestuurder op het huurcontract vermeld staat inclusief zijn/haar rijbewijsnummer. Ook moet zo’n bestuurder om verzekeringstechnische redenen minimaal 25 jaar oud zijn en moet deze minimaal 5 jaar zijn rijbewijs hebben.
 5. Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
 6. Huurder mag de kampeerauto niet gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan vanwege ‘carpooling’. Met de kampeerauto mag huurder geen wedstrijden rijden, of snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidstesten doen.
 7. Huurder mag met het gehuurde naar andere landen wanneer ze op de groene kaart staan. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 8. Als het gehuurde kapot is, geldt artikel 10 lid 5 en mag de huurder er ook niet mee doorrijden als dit het erger maakt. Er mag ook niet worden doorgereden als dit slecht is voor de verkeersveiligheid. Huurder is verplicht om de personen die de kampeerauto besturen of die huurder de kampeerauto laat gebruiken, of passagiers van het gehuurde te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat zij zich hier ook aan houden.
 9. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van het gehuurde, met de bediening van de alarminstallatie/beveiliging en met de documenten van het gehuurde, zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten.
 10. De huurder is niet verzekerd als de bestuurder op het moment van gebeurtenis zo onder invloed is van alcohol, drugs of geneesmiddelen dat hij niet mee in staat is de kampeerauto te besturen, als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert of bij overmatig alcoholgebruik van de bestuurder.
 11. De kampeerauto bij terugkomst af te leveren met een volle tank diesel. (De huurder krijgt de kampeerauto mee met een volle tank diesel.) Bij niet nakomen van deze afspraak zullen de brandstofkosten en 45,- euro aan handlingskosten bij de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Instructies voor de huurder

 1. Huurder moet het oliepeil en de bandenspanning van een kampeerauto op niveau (laten) houden. Vraagt de verhuurder aan huurder om het gehuurde voor normaal onderhoud in te leveren, dan doet huurder dat, wanneer dit op een normale manier voor hem te regelen valt. De vraag om het gehuurde voor onderhoud af te geven, wordt niet gesteld als de huurperiode een maand of korter is.
 2. Huurder moet het gehuurde schoon teruggeven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de werkelijke schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
 3. Huurder moet ervoor zorgen dat er in het gehuurde niet wordt gerookt.
 4. Huurder tankt met de door verhuurder aangegeven en voor de kampeerauto bedoelde brandstof (diesel), eventueel met die toevoegingen waar de verhuurder om gevraagd heeft.
 5. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist of constateert de huurder binnen 12 uur na vertrek een mankement aan de kampeerauto dan moet huurder deze instructies opvolgen:
  • Huurder informeert de verhuurder hierover;
  • Huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
  • Huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
  • Huurder laat het gehuurde zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
  • Het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet
   betalen en dat verhuurder hiertegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
 6. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het gehuurde is huurder daarnaast verplicht:
  • Om melding te doen bij de politie ter plaatse;
  • Om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
  • Om op geen enkele manier schuld te erkennen.
 7. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over:
  • Het redelijke vermoeden of de zekerheid dat de werking van de kilometerteller verstoord is;
  • Dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het gehuurde is gekomen, of dat dit soort schade best eens zou kunnen gaan ontstaan;
  • Het kapotgaan van het gehuurde;
  • De vermissing van het gehuurde of van onderdelen/ toebehoren;
  • Dat huurder op een andere manier de macht over het gehuurde of over dat wat erbij hoort kwijt is geraakt;
  • Dat er beslag is gelegd op het gehuurde;
  • En over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.
 8. Het kan zijn dat autoriteiten, zoals de politie, aan verhuurder vragen om te zeggen wie er op een bepaald moment het gehuurde heeft bestuurd of gebruikt. Komt dit voor, dan moet huurder zo snel mogelijk vragen van verhuurder beantwoorden.

Artikel 11 – Verplichtingen verhuurder

 1. Op het moment dat de verhuurder het gehuurde aan huurder meegeeft, heeft het gehuurde een volledig gevulde brandstoftank en ook de juiste bandenspanning en het juiste oliepeil, heeft het gehuurde de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal het gehuurde schoon van binnen en buiten zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat;
 2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade, als er geen te huren voertuig kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet, wanneer het gehuurde zich al in de hoogste categorie bevindt;
 3. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het gehuurde bevindt, wordt aangegeven;
 4. Verhuurder geeft huurder de vereiste documenten mee, voor aanvang van de huurperiode;
 5. Verhuurder zorgt dat er in het gehuurde een Nederlandstalige instructie ligt en ook een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden;
 6. Op de kampeerauto staat, bij de brandstofvulopening, te lezen welk type brandstof – plus eventuele toevoegingen – er getankt moet worden. Ook vermeldt verhuurder op een duidelijke plek op/in het gehuurde wat de hoogte van het gehuurde is;
 7. In de Nederlandstalige instructie van het gehuurde staat op welke niveaus het oliepeil (geldt alleen bij een kampeerauto) en de bandenspanning moeten worden gehouden;
 8. Er is pechhulp in alle landen van de Groene Kaart, dit is geregeld via VHD uit Deventer.
 9. Onder pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat het gehuurde vervangen wordt door een bij voorkeur gelijkwaardig voertuig, wanneer er een defect aan het voertuig zal moeten worden gerepareerd. Dit geldt alleen als deze reparatie waarschijnlijk langer dan twee werkdagen zal gaan duren. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed;
 10. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct bij inlevering door huurder op eventuele schade;
 11. Verhuurder zorgt voor een in Duitsland noodzakelijke milieusticker;
 12. In geval van schade aan het gehuurde in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het gehuurde voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van artikel 12 van toepassing is of tenzij partijen hebben afgesproken dat het voertuig niet in het buitenland gebruikt mag worden.

Artikel 12 - Pech of schade

 1. Bij elke pech en/of schade door verlies, diefstal, beschadiging van of beslaglegging op de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder terstond in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructies van de verhuurder. Telefoonnummer: +31610554559;
 2. In geval van diefstal van de kampeerauto tijdens de huurperiode wordt de borgsom volledig ingehouden, ongeacht of de huurder nalatig is geweest;
 3. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico, tenzij deze niet aan de huurder kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot het inhouden van de volledige borgsom. Motorschade naar aanleiding van oververhitting ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag olie- of koelvloeistofpeil leidt altijd tot inhouden van de volledige borgsom;
 4. Als de huurder betrokken raakt bij een tweezijdig ongeval, wordt de borg niet teruggestort tot het moment dat de verzekering het dossier volledig heeft afgehandeld en de schade heeft uitgekeerd. Dit geldt ongeacht de vaststelling wie schuldig is aan het ongeval;
 5. Indien de verhuurder als gevolg van een ongeval of schade veroorzaakt door huurder, een hogere verzekeringspremie betaalt in de komende jaren, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden voor de totale verhoging in de drie jaren na het ongeval, tot een maximum van het eigen risico;
 6. Indien inbeslagname plaatsvindt door een overheid, omdat naar de mening van de overheid met de camper verboden middelen worden vervoerd, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledig geleden materiele schade van de verhuurder. De door de verhuurder hieromtrent te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder;
 7. Het eigen risico voor normale schades bedraagt € 1.000 per schadegeval. Het eigen risico voor schades boven de 1.90 meter bedraagt € 2.000 per schadegeval. Hiervoor wordt dan een extra bedrag boven op het eigen risico in rekening gebracht. Ruitschade, natuurschade en inbraakschade valt ook onder het eigen risico van €1.000,-;
 8. De kampeerauto wordt altijd nogmaals gecontroleerd nadat de kampeerauto is teruggebracht. Mochten hier reeds veroorzaakte schades worden ontdekt zal de verhuurder dit altijd binnen 48 uur schriftelijk per mail melden bij de huurder;
 9. Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de verhuurder (groene kaart) geldig is, mogen met de kampeerauto worden bezocht. Landen hierbuiten of die geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht;
 10. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de kampeerauto, mechanische storing en/of aanrijdingschade.
 11. Als bij terugkomst blijkt dat er schade is ontstaan aan de kampeerauto, worden de volgende bedragen van de borg ingehouden:
  • Pit in ruit (€ 100,-);
  • Pit in carrosserie <0,5 cm (taxatie schadebedrijf);
  • Deuk in carrosserie >0,5 cm (taxatie schadebedrijf);
  • Kras <1 cm (taxatie schadebedrijf);
  • Kras >1 cm en <5 cm (taxatie schadebedrijf);
  • Kras >5 cm (taxatie schadebedrijf);
  • Kapotte luifel (1.000, – euro);
  • Overige schades (taxatie schadebedrijf). Indien nodig wordt er een factuur nagestuurd met het overstijgende bedrag.
 12. Wanneer de huurder de kampeerauto op het terrein van de verhuurder zet als de verhuurder er op dat moment niet aanwezig is, is dit op risico van de huurder. Mocht er later, bij het innemen, schade geconstateerd worden, dan is de huurder hiervoor aansprakelijk.
 13. In geval van een lekke band dient de huurder contact op te nemen met de hulpdienst van de verzekeraar. Het telefoonnummer vindt men op de groene kaart. De huurder dient de lekke/beschadigde band mee te nemen of in overleg met de verhuurder een goede foto maken, zodat er bij thuiskomst beoordeeld kan worden of de band lek is geworden door toedoen van de huurder. Mocht de huurder de door Verhuurder aangewezen pechhulpverlener ingeschakeld hebben en blijkt uit de bevindingen van die pechhulpverlener dat de band door toedoen van huurder lek is geworden, de hoogte van het bedrag wordt bepaald door de pechhulpverlener en van de borgsom ingehouden ongeacht het ongeval in Nederland of in het buitenland plaats vindt.

Artikel 13 - Schade aan de gehuurde kampeerauto

 1. De verhuurder garandeert dat de kampeerauto op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert;
 2. Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de kampeerauto betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de kampeerauto, verhuurder daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen;
 3. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake de verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren;
 4. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit de verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen;
 5. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van de verhuurder;
 6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

Artikel 14 – Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit doen. Dit hoeft echter niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd;
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken door een gebrek aan het gehuurde.
 3. Artikel 14 lid 1, gaat echter niet op als verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of als er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.

Artikel 15 – Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. De overheid kan een sanctie of een maatregel opleggen tijdens de huurperiode en huurder moet dan voor de financiële gevolgen betalen. Dit geldt niet, wanneer deze zijn opgelegd vanwege een defect dat het gehuurde al had toen de huurperiode begon, of wanneer ze te maken hebben met omstandigheden die binnen de risicosfeer van de verhuurder liggen;
 2. Krijgt verhuurder zo’n sanctie of maatregel opgelegd, dan moet huurder meteen wanneer verhuurder hierom vraagt de schade vergoeden. Ook moet huurder dan de kosten van administratie betalen, met een minimum van € 45,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms constateert de politie of een andere autoriteit een verkeersovertreding. Men kan dan van verhuurder informatie gaan vragen over dat wat er is gedaan of dat wat er nu juist niet is gedaan, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Huurder moet ook hier de kosten van betalen, vanaf € 45,- (inclusief BTW);
 3. Als huurder dat wil, kan hij een kopie krijgen van het officiële document van een sanctie.

Artikel 16 – Beslag op het voertuig, vanwege administratief-/ civiel-/ straf- recht

 1. Alle regels van de huurafspraak blijven bestaan, ook al is er beslag gelegd op het gehuurde. Zo moet huurder bijvoorbeeld de huur blijven betalen. Dit totdat het gehuurde weer bij verhuurder is teruggekomen, zonder een beslag. Dit geldt niet, als beslag is gelegd om iets dat in de risicosfeer van verhuurder ligt;
 2. Huurder betaalt de kosten vanwege de beslaglegging.

Artikel 17 – Ontbinding van de huur

Partijen kunnen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de huurovereenkomst ontbinden op het moment dat:

 • De wederpartij een of meer van zijn verplichtingen toerekenbaar niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
 • De wederpartij onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.

Artikel 18 - Schoonmaken

 1. De kampeerauto wordt aan de huurder als volgt geleverd:
  • Buitenzijde schoon;
  • Binnenzijde schoon;
  • Volle brandstoftank;
  • Schone koelkast;
  • Schone gasstel, keukengerei en -servies.
  • Schone bekleding;
  • Rookvrij.
 2. Roken is niet toegestaan in de kampeerauto;
 3. Het is niet toegestaan om een huisdier mee te nemen in de kampeerauto mits in overleg met de verhuurder;
 4. Bij ongevraagd meenemen van een huisdier geldt een boete van € 250,-;
 5. De kampeerauto dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de kampeerauto heeft ontvangen; Indien dit niet het geval is, gelden de volgende kosten:
  • Binnenzijde (excl. keuken en koelkast) schoonmaken: € 45,-
  • Gasstel, keukengerei en -servies schoonmaken: € 25,-
  • Koelkast schoonmaken: € 20,-
  • Bekleding reinigen: € 200,-
  • Rookvrij/geurvrij/haarvrij maken: € 150,-
 6. De huurder kan de kampeerauto na een huurperiode van een week of langer van binnen door de verhuurder laten schoonmaken voor € 90,-, aangeven bij boeking;
 7. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris missen, worden de vervangingskosten bij huurder in rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats ná inlevering van de kampeerauto;
 8. Indien blijkt dat de gestorte borgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder hiervan een factuur ontvangen als naheffing en het resterende bedrag aan de verhuurder betalen.

Artikel 19 - Informatie op de website

Er kunnen fouten en/of onvolledige gegevens vermeld staan op de website en het reclamemateriaal van de verhuurder. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en de verhuurder is niet aansprakelijk voor deze fouten/onvolledige gegevens.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de huurovereenkomst.
 2. Rechtbank Noord Holland is exclusief bevoegd om een geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en/of de huurovereenkomst in behandeling te nemen.

Artikel 21 - Spambox/ ongewenste mailbox/ junkmail

De verhuurder wil je erop attenderen om regelmatig jullie mailbox en spambox te controleren. Het komt regelmatig voor dat mailtjes terecht komen in de spam. Als wij corresponderen met het juiste mailadres is het de verantwoordelijkheid van de huurder om zorg te dragen dat de mail op correcte wij binnenkomt in jullie mailbox.

Artikel 22 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. De huurauto kan zijn voorzien van een autotracking & tracing systeem, waarmee de verhuurder het voertuig op afstand kan volgen en relevante data van haar voertuig (waaronder hoe het voertuig is gebruikt en bereden) verzamelt en opslaat. De verhuurder maakt kopieën van identiteitsdocumenten voor de uitvoering van het verhuurcontract.

Scroll naar boven